blog

บริการด้านวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว)

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือ ต้องการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ทางเรามีบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และแนะนำสถานีท่องเที่ยวให้กับท่านที่สนใจ รวมทั้งแจ้งข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย  อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซ่าจะออกให้สูงสุด12 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจรณาของทางสถานทูตออสเตรเลีย แต่ท่านสามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย