blog

บริการเปิดบัญชีธนาคาร

สำหรับนักเรียนของเราที่เดินทางมาออสเตรเลีย และต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ทางเรามีบริการแนะนำ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร และทำบัตร ATM ในประเทศออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนมีหลายธนาคารที่ไม่มีค่าบริการทางบัญชีรายเดือน อาทิเช่น Commonwealth Bank , ANZ Bank , NIB Bank เป็นต้น