สมัครเรียนกับเรา

เอกสารสมัครเรียน

- หนังสือเดินทาง(passport)
- หลักฐานการศึกษา(transcript,certificate )
- ผลภาษา เช่น IELTS, TOEFL(ถ้ามี)

เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

- เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา(Coe)
- หลักฐานการชำระค่าประกันสุขภาพนักเรียน
- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานมากกว่า6เดือน
- หลักฐานการศึกษา (transcript)
- ผลภาษา เช่น IELTS, TOEFL(ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี)
- ทะเบียนสมรส,หย่า(ถ้ามี)
- หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน เช่น Bank Guarantee, Statement ย้อนหลัง6เดือน
- เอกสารจากผู้รับรองทางการเงิน เช่น หนังสือเดินทาง ,บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
- กรณีมีผู้ติดตาม ต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครขอวีซ่ากับสมาชิคครอบครัว  ที่อยู่ในใบสมัคร เช่นทะเบียนสมรส, สูติบัตร และทะเบียนบ้าน เป็นต้น
- กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18ปี ต้องแสดงเอกสารจากที่ว่าการอำเภอ ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง  ไปประเทศออสเตรเลีย
( **บางกรณีอาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจรณาวีซ่า )

สมัครเรียนกับเรา

One of our highly trained education counsellors will be in touch to discuss your study goals!


โสด สมรส อย่าร้าง

เรียนคอร์สภาษา เรียนภาษา+คอร์สสายอาชีพ (Diploma course) เรียนเฉพาะคอร์สสายอาชีพ เรียนต่อระดับปริญา เดินทางท่องเที่ยว เหตุผลอื่นๆ(รบกวนระบุด้านล่าง)

1-3เดือน 6-9เดือน 10-12เดือน 2ปีขึ้นไป อื่นๆ(โปรดระบุ)
Attach File